Hiển thị các bài đăng có nhãn Bàn phím Wifi Tiếng hàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bàn phím Wifi Tiếng hàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

[BossWiz]-Bộ Bàn phím chuột không dây Hàn quốc BOSS-G200

[BossWiz]-Bộ Bàn phím chuột không dây Hàn quốc BOSS-G200


Đánh giá bộ phím chuột không dây/Reviews Wireless Korean Keyboard

무선키보드마우스세트 :: BOSSWIZ BOSS-G200 개봉기
Wireless Keyboard Mouse Set :: BOSSWIZ BOSS-G200
Bộ phím chuột không dây:: BOSSWIZ BOSS-G200 Hàn Quốc

안녕하세요 :)
Good morning :)

심필입니다.
It is heart.
두둔 - 요즘에는 마우스나 키보드를 게임하시는 분들 아니면 무선으로도 많이 사용하고 계신 같아요!
Tidun - Nowadays, you are playing with mouse or keyboard or you are using it wirelessly too!
Bảo vệ - hoặc những ngày này, những người nghĩ rằng một con chuột và bàn phím trò chơi bạn đang sử dụng cho rất nhiều đài phát thanh!

특히 세트로도 많이 판매하고 가격도 생각보다 저렴하기 때문에 선이 있는 것보다 무선으로 하는 여러모로 좋은 같더라고요.
뭔가 작업을 하는데 때문에 자꾸 신경 쓰이면.. 스트레스받잖아요 _

Especially because it sells a lot in set and price is cheaper than thought, it seemed to be good in many ways that it is wireless rather than having line.
If you care about it because you will do something, you are stressed. _
Đặc biệt là rất nhiều doanh thu như là một tập và họ nghĩ theo nhiều cách tốt hơn so với những gì nó không dây với dòng vì giá rẻ hơn so với bạn nghĩ.
Khi được sử dụng vì một cái gì giữ dây thần kinh để cho làm việc căng thẳng ... Bạn nhận được het _

BOSSWIZ BOSS-G200

무선 방식 - 2.4GHz Wireless
Wireless - 2.4GHz Wireless

스위치 – Membrane
Key Switch - Membrane

센서 - Optical, 800 / 1200 / 1600DPI
Sensor - Optical, 800/1200/1600 DPI

배터리 - 마우스/키보드 - AAA x 2
Battery - Mouse / Keyboard - AAA x 2

자유로운 무선 10m  /  멤브레인방식 채택  /  12개의 멀티미디어 핫키  /  인체공학 디자인  /  3단계 DPI 조절  /  초정밀 옵티컬 센서
색상 - 그린 / 핑크 / 화이트
Free Wireless 10m / Membrane Method / 12 Multimedia Hotkeys / Ergonomic Design / Three Phase DPI Control / Ultra Precision Optical Sensor
Color - Green / Pink / White
Min phí phương pháp 10m dây / màng dng / phím nóng đa phương tin 12 / thiết kế ergonomic / ba bước điu chnh DPI / cm biến quang hc đ chính xác cao
Màu sc - xanh / hng / trng

BOSSWIZ에서 출시한 무선 키보드, 무선 마우스 세트입니다. 먼저 가장 마음에 드는 10m 자유로운 무선 거리네요. 아무리 무선 제품이라도 거리가 짧으면 더욱 불편할 수도 있는데 거리로 나중에 영화 보거나 편리할 있겠어요. 저는 모니터를 기울이고 누워서 보기 때문에 편리할 같네요.
BOSSWIZ released a set of wireless keyboard and wireless mouse. First of all, I like 10m of free wireless distance. No matter how short the distance of wireless products may be even more uncomfortable, it will be quite convenient for you to watch movies later. I think it would be more convenient to watch and lay down the monitor.
Bàn phím không dây, chut không dây b phát hành bi BOSSWIZ. Điu đu tiên tôi mun khong cách không dây min phí hu hết 10m. Hin cũng không có vn đ làm thế nào các sn phm không dây bt tin hơn na khong cách ngn, tôi có th có ích cho mt khong cách khá dài đ xem các b phim sau này. Tôi dường như được thun tin hơn, vì đ nghiêng màn hình nm xem.

또한 키보드는 멤브레인 방식을 채택해 딸깍하는 소리 없이 부드러우며 마우스는 3단계 DPI 조절할 있기 때문에 상황에 따라 최적의 포인트 감으로 사용할 있을 같습니다.
In addition, the keyboard adopts the membrane method, it is smooth without clicking sound, and the mouse can adjust the 3 step DPI, so it seems to be able to use it as an optimal point sense depending on the situation.

Ngoài ra, bàn phím được mịn màng và nhấp chuột vào vị trí mà không cần áp dụng phương pháp màng bởi vì bạn có thể điều chỉnh DPI chuột ba bước dường như có thể sử dụng giảm điểm tối ưu tùy thuộc vào tình hình.
구성품키보드, 마우스, 나노리시버(USB), 건전지(AAA 4EA), 설명서
Components - Keyboard, Mouse, Nano-receiver (USB), Battery (AAA 4EA), Manual
Linh kin - bàn phím, chut, nano receiver (USB), pin (AAA 4EA), Manual
구성품에 배터리가 같이 정말 마음에 듭니다. 가끔 배터리를 직접 구매해서 사용해야 하는 제품들이 있기 마련인데 역시 기본에 충실한 BOSSWIZ입니다. 설명서에는 대략의 사용 설명과 키보드의 12개의 멀티미디어 핫키에 대한 설명과 마우스의 DPI 조절에 대한 설명이 들어있습니다.
I really like the battery in the components. There are some products that you have to purchase and use the battery occasionally, but it is BOSSWIZ which is faithful to the basic. The manual includes an explanation of the approximate usage, a description of the 12 multimedia hotkeys on the keyboard, and a description of the mouse's DPI control.
Không đến như là mt pin trong các thành phn thc s thích. Đôi khi h đang chun b đ mua sn phm s dng pin trc tiếp cho inde BOSSWIZ cũng trung thành vi nhng điu cơ bn. Hướng dn s dng có cha mt mô t và gii thích ca chut DPI điu chnh khong 12 phím nóng đa phương tin và mt mô t v vic s dng bàn phím.
마우스
Mouse

일단 디자인이 상당히 귀엽습니다. 손이 편안한 인체공학 디자인으로 되어있다고 하며 감싸 쥐어지는 그립감이 탁월하다고 합니다. 확실히 사용해보니 마우스가 손에 감기는 괜찮다고 느껴지네요.
Once the design is quite cute. It is said that the hand is made of comfortable ergonomic design and the grip feeling is excellent. I'm sure it feels pretty good to have a mouse in my hand.
Khi thiết kế khá dễ thương. Tay được thoải mái nắm ergonomic, và nó là tuyệt vời được bao bọc bóp. Hãy đến to'm cảm thấy khá quen với chuột tay lạnh là một cái gì đó khá tốt phức tạp.
왼쪽에 있는 버튼과 휠을 동시에 3 정도 누르면 DPI 조절이 가능한데 800, 1200, 1600 3단계로 조절할 있습니다. 보통 800 웹서핑, 1200 그래픽 작업, 1600 게임에서 사용하기에 최적화되어 있습니다. 저는 웹서핑과 그래픽 작업을 주로 하니 그에 맞게 조절해서 사용하면 같네요.
By pressing the button on the left and the wheel simultaneously for about 3 seconds, the DPI can be adjusted. It can be adjusted in three steps of 800, 1200, and 1600. Usually 800 is optimized for web surfing, 1200 for graphics, and 1600 for games. I'm mainly doing web surfing and graphics work, so I guess I can use it to adjust it accordingly.
Nhấn nút và bánh xe bên trái cùng lúc khoảng 3 giây là điều chỉnh DPI có thể có thể được điều chỉnh trong 800, 1200, 1600 Bước 3. Thông thường lướt web 800, 1200 đã được tối ưu hóa cho công việc đồ họa, 1600 được sử dụng trong các trò chơi. Tôi sẽ được kiểm soát khi được sử dụng để làm chủ yếu là lướt web và làm việc đồ họa phù hợp.
뒷부분을 보시면 ON - OFF 스위치와 배터리를 넣는 부분이 있습니다. 배터리 넣는 곳을 열어서 아래쪽을 보시면 직사각형의 홈이 있는데 여기에 나노리시버(USB) 보관할 있도록 되어 있습니다. 소형이기 때문에 분실의 위험이 있으므로 휴대하실 경우에는 여기에 넣어두는 안전하겠네요.
On the back side, there is ON - OFF switch and battery loading part. When you open the battery compartment and look down, there is a rectangular groove that allows you to store the nano-receiver (USB). Because it is quite compact, there is a risk of loss, so if you carry it, it would be safe to put it here.
Nếu bạn nhìn lại ON - phần này được đặt pin và OFF. Nếu bạn nhìn xuống phía dưới bằng cách mở pin vào chỗ có hai rãnh hình chữ nhật nó cho phép bạn để giữ cho nano-receiver (USB) ở đây. Bởi vì nếu khá nhỏ, vì nguy cơ mất mát có thể bao gồm điện thoại di động Costing an toàn để đưa vào đây.
키보드
Keyboard
제가 가지고 있는 키보드는 벌써 5 넘게 사용하고 있던 것이라 엄청 좋고 키감도 불편했습니다. 노트북을 사용하다가 가지고 있던 키보드를 사용하면 정말 사용하기도 싫을 정도였는데 제품은 키보드가 멤브레인 방식을 채택해 누르는 것도 가볍고 딸깍 소리가 적어 깔끔합니다.
I have used the keyboard for over 5 years already and it was very uncomfortable and uncomfortable. When I used my laptop, I did not want to use it. It is light and it does not clutter the keyboard.
Tôi có một bàn phím đó là tốt và đáng sợ sẽ không đã đã được sử dụng trong hơn năm năm đã khó chịu kigam. Sử dụng bàn phím Khi bạn đã có trong khi sử dụng một máy tính xách tay cũng đã được rất nhiều ghét sử dụng sản phẩm này, nó cũng sẽ nghe thấy một bàn phím nhẹ được nhấn để áp dụng một màng cách ít gọn gàng.
일단 디자인부터가 상당히 괜찮고 무선이라는 역시 마음에 듭니다제가 가지고 있는 LG 그램의 키보드와 비교해도 전혀 손색이 없을 정도로 좋습니다. 무엇보다 키감이 가벼운 괜찮네요. 리뷰를 하다 보면 오랫동안 타자를 두드려야 하는데 손에 부담이 줄어든 것을 느낄 있습니다.
I also like the fact that design is quite good and wireless. Compared to the LG Grammy keyboard I have, it is good enough. Most of all, it is pretty good that the key feel is light. When you are reviewing, you have to feel the burden on the hand has been reduced by typing for a long time.
Khi thời điểm đó là khá ổn từ thiết kế đài phát thanh cũng làm giảm lòng. Cũng tốt hơn tất cả so sánh được với các gam bàn phím LG tôi có. Điều gì là nhẹ hơn kigam của khá tốt! Khi bạn ôn lại, bạn có thể nhận thấy làm giảm gánh nặng trên tay để gõ một hitter dài.
또한 12가지의 멀티미디어 핫키를 제공하기 때문에 약간의 수고를 들여 자신이 자주 사용하는 기능을 익힌다면 훨씬 빠른 작업을 있습니다. 저는 인터넷과 내컴퓨터, 즐겨찾기 기능을 자주 사용하는데 키보드에서 마우스로 손을 옮기지 않고 실행시킬 있어서 확실히 편리하고 작업성이 좋아졌다는 것을 느낄 있습니다.
It also offers 12 multimedia hotkeys, so you can do a lot faster if you take a little effort and learn the features you use often. I often use the Internet, My Computer, and Favorites functions, but I can feel it is more convenient and workable because I can run it without moving my mouse from the keyboard.
Ngoài ra, nếu bạn dành một chút rắc rối bởi vì nó cung cấp 12 phím nóng khác nhau cho các chức năng đa phương tiện thường xuyên của họ được sử dụng nấu chín, bạn có thể làm việc nhanh hơn nhiều. Tôi có thể cảm thấy bàn phím của bạn thường xuyên sử dụng Internet để tìm kiếm một máy tính, bạn có thể chạy tính năng yêu thích với con chuột mà không cần di chuyển bàn tay của bạn chắc chắn thuận tiện hơn và tốt jyeotdaneun tính thi công.
키보드의 뒷면입니다. 일단 뒷면 모서리 쪽에 고무 재질로 튀어나온 부분이 있는데 이게 미끄럼을 방지해주기 때문에 작업할 키보드가 밀린다던가 하는 일은 없습니다. 본래 제품은 계속 미끄러지고 자리가 바뀌어서 조금 사용하다가 다시 앞으로 당기고 했는데 이거는 그런 일이 전혀 없네요.
The back of the keyboard. There is a rubber protruding part on the rear corner, which prevents it from slipping, so you do not have to push the keyboard when you work. The original product continued to slip and change its position, so I used it a little and pulled it forward again, but this is not happening at all.
Sự trở lại của bàn phím. Có một phần của một loại vật liệu cao su nhô ra từ mép phía sau của bàn phím không được đẩy cẩn thận nếu bạn muốn làm việc vì đây là hiện ngăn chặn trượt. Các sản phẩm gốc tiếp tục trượt dốc trong khi đang được sử dụng bakkwieoseo ít chỗ một lần nữa trong tương lai, tôi đã vẽ này là eopneyo là không có điều đó.
배터리는 이렇게 일자 형식으로 넣게 됩니다. 마찬가지로 AAA 건전지가 2 들어갑니다. 수명이 얼마 나가는지는 체크를 해봐야 알겠지만 보통 제가 노트북에 사용하고 있는 마우스도 1 정도는 갔으니 이것도 정도는 되리라고 생각합니다.
The battery is put in this date format. Likewise, two AAA batteries are inserted. I have to check how much the life span is going to be, but I think that the mouse that I use on my laptop usually went about a year.
Pin này sẽ được nhập vào một định dạng ngày. Tương tự như vậy, nhập 2 pin AAA. Biết rằng các kiểm tra bao nhiêu cuộc sống thường nhiều tôi gateuni chuột bạn đang sử dụng một máy tính xách tay này cũng là một năm chúng tôi có thể nghĩ nhiều.
나노 리시버
Nano receiver
PLUG & PLAY 지원하는 USB 인터페이스를 적용했기 때문에 USB 연결하자마자 마우스와 키보드를 바로 사용할 있도록 되어 있습니다. 
PLUG & PLAY is supported by the USB interface, so you can use the mouse and keyboard as soon as you connect the USB.
Bởi vì ngay sau khi bạn kết nối một USB giao diện USB hỗ trợ áp dụng PLUG & PLAY là sử dụng chuột và bàn phím phím tắt.
저는 사용하기 전에 USB 2 꽂아야 하나 해서 허브가 필요할까 생각했는데 하나로 키보드와 마우스 연결할 있기 때문에 USB 연결 공간이 부족하지 않습니다. 2.4GHz 무선 환경이 제공되며 전혀 늦음이 느껴지지 않아 불편함 없이 사용할 있습니다.
I thought I had to plug in two USBs before using it, so I thought I needed a hub, but I could connect both keyboard and mouse, so there is not enough USB connection space. The 2.4GHz wireless environment is available and you can use it without any inconvenience because you do not feel any delay.
Bởi vì tôi là một con chó ở USB 2 phải được cắm vào một trung tâm kết nối cả và tôi nghĩ rằng bạn cần một bàn phím và chuột trước khi sử dụng kết nối USB không phải là thiếu không gian. Nó cung cấp môi trường không dây 2.4GHz và có thể được sử dụng mà không cần bất kỳ sự bất tiện nào cả vì chậm trễ là không cảm thấy.
데스크탑의 키보드와 마우스를 년째 사용하니 성능도 많이 뒤떨어지고 항상 때문에 지저분하고 신경 쓰였는데 이렇게 무선으로 바뀌니까 책상이 훨씬 깔끔하고 좋아진 느낄 있었네요. 생각보다 저렴한 가격에 괜찮은 제품이 생긴 같아 정말 좋습니다.
I have been using the keyboard and mouse of my desktop for a few years and it has been underperforming a lot and I have always been squeaky about it because of the line. It turned out to be wireless so I felt my desk was much cleaner and better. It seems like a good product at a lower price than I thought it is really good.
Làm thế nào nhiều năm để bạn sử dụng bàn phím và chuột trên hiệu suất máy tính để bàn có nhiều thua kém là luôn luôn lộn xộn và viết dòng rất lo lắng vì tôi đã biến thành bàn không dây có thể cảm thấy điều nhiều bụi jotahjin. Tôi thực sự khuyên bạn nên ở một mức giá phải chăng hơn tôi nghĩ rằng nó là một sản phẩm đẹp.

Từ khóa tìm kiếm: Bàn phím không dây Hàn quốc, Bàn phím không dây Tiếng hàn, Bàn phím Bosswiz, Bàn phím Bossg200, Bàn phím máy tính